Login

Sample Beit - Midrash

עמוד משתתף

ענבל מרגלית

Other Sugiot By ענבל מרגלית

העצמי כסוד

חיפוש אחר העצמי

מורכבות החזרה לסטודיו

שינויים בסובלימטיביות היצירה בין שנה ראשונה לשניה

חשיפת סודות

כיצד נותנים מקום לילדים עם סיפורים מתנגשים ?

הרס ותוקפנות בסטודיו

מה מאפשרים בסטודיו ומתי עוצרים?

התמודדות עם פרובוקציה

האם לאפשר למתבגרת ליצור סערה מכוונת?

חשד לפגיעה עצמית העולה במהלך יצירה

האם מתחייבת התערבות למניעת הפגיעה?