Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

העצמי האמיתי

העצמי האמיתי

חיפוש אחר העצמי האמיתי של הילד, אותו הוא לא מכיר ולא נמצא איתו במגע

העצמי הפגוע

העצמי הפגוע

עצמי שעבר פגיעה בילדות המוקדמת וכעת הילד בא איתו במגע מתוך תהליך היצירה בסטודיו

Summary 

סוגיא זו מכילה שתי תימות מרכזיות:
1. חיפוש אחר העצמי האמיתי, אותו אין הילד מכיר
2. העצמי הפגוע, אשר עבר פגיעה בילדות וכעת הילד בא איתו במגע דרך תהליך היצירה בסטודיו.