Login

Sample Beit - Midrash

משמעות ביטויי הרס ביצירה | The Discussion Page

Synopsis

משמעות ביטויי הרס ביצירה

זיהוי היבטים טיפוליים / מעכבים בפעולת ההרס

הרס

הרס

האם ריסוק המקלדת הוא עוד אקט של הרס, של שבירה, מעין כפיית החזרה, ורק משחזר את השבר וההרס מהחיים של אותו הילד שסבל מאלימות? בריסוק בעזרת פטיש יש סיכון להיפצע, ואולי גם פגיעה באחרים בסטודיו (שמירה על בטיחות המטופל היא אחד העקרונות של יצירת מרחב סטודיו מותאם (Moon,2007) . בהתמודדות עם אלימות, יש לשים לב האם הוצאת התוקפנות היא סובלימטיבית או שמא התכוננות להתקפה קונקרטית.   התבוננות כזו תוביל לניסיון להציע לו פעילות אחרת דומה, אך במרחב הסימבולי- כמו עבודה בנגרות (לדפוק מסמרים לתוך קרש למשל).

תיקון

תיקון

העבודה ברדימייד ובעיקר עם חפצים ומכשירי חשמל ישנים מאפשרת גם ניפוץ, גם פירוק ולאחת מכן הרכבה. לכן זהו מדיום עוצמתי לביטוי. תוך כדי שמירה על בטיחות (היצמדות וליווי צמוד של פעולת ההרס/פירוק), ניתן יהיה ללמוד מהתהליך וכן להציע בד בבד עם התהליך של הפירוק גם הצעות לחיבור מחודש. התערבות המטפל, גם בהיבט הטכני (כגון הצעת מברג) היא חלק מבנייה משותפת של נרטיב (Bat Or & Megides, 2016). המטפל באמנות בהתערבותו, מתפקד כמרחיב החשיבה המטאפורית כשבמקרה הנוכחי המטפלת עשתה זאת ע״י הרחבת מטאפורה קינסטטית (Moon, 2007)

Summary

ילד בן 7 מרסק בעזרת פטיש מקלדת. החלקים מתפזרים על הריצפה. הוא מחליט לאסוף את הכפתורים שנותרו שלימים לטובה יצירה מאוחר יותר, ולזרוק את השבורים. המטפלת מתיישבת לידו על הריצפה ובודקת את החלקים מה שלם ומה שבור. ומכריזה ״האות ג׳ נשארה שלימה״. הוא מסתכל ומוצא את אותיות שמו שנותרו שלימות, עדיין מחוברות לבסיס המקלדת. הוא מנסה להוציאן שלימות ע״י הפטיש.

להמשך קריאה לחץ כאן

The Discussion

עירית בירגר

מיכל בת אור

Last Posts

user profile image
מיכל בת אור
23.12.2019 20:03

מוסיפה חשיבה מטאפורית לאירוע: בהתמודדות עם טראומה מסיבית, האירוע נחווה כניגוד מוחלט להיגיון האנושי. מאידך, השפה האנושית מורכבת מלוגיקה של אותיות,מילים,משפטים. ריסוק המקלדת יכול לתאר את חווית המושג “לא יעלה על הדעת״ . אפשר לחשוב על אקט ריסוק המקלדת כפעולה המביעה שמילים לא יכולות לשאת את מה שקרה. ההתערבות של המטפלת שניתן לתארה כ “חיפוש אחר ניצולים” יצרה ברית בין המטפלת לילד, וממנה החיפוש אחר שם המטופל עצמו שנדלה מתוך אתר ההרס. בעיני זה אירוע טיפולי מרגש מאוד משום שמחובר לרבדים עמוקים של הוויה.

user profile image
עירית בירגר
28.11.2019 21:22

במקרים רבים שתי האפשרויות קורות במקביל

Last Sources

Participants